تبلیغات
اشعاری از جنس قرآن - مطالب نادر تحقیق دوست
 
اشعاری از جنس قرآن

نور آمده ،نور آمده

مهدی موعود آمده

بس تابشی بی حد قرین

مهری است موجود آمده

لطف خدایی در زمین 

آکنده از جود آمده

چون پای بر گیتی نهاد

پاک از همه آلودگی

سجّاد و مسجود آمده

شور آمده،شور آمده

درساحت جان ولـــــوله

مینوی اعلـــی غلـــــغله

برعرش رضوان هلـهله

ذکر ملائک زمـــزمــــه

مست وغزلخوان چلچله

بگسسته از او سلــــسله

شادی کنید ای همرهان

میلاد مسعود آمده

هــور آمده، هــور آمده

 

حسن کرامات و صفاست

تصویر عشق است و وفاست

ترسیم مهر است و رضاست

تمثیل جــود است و سخاست

جمع خصائل بر چنین مولود مشهود آمده

نسل رسول خاتم است

وصف جمیل حاتم است

بر کافران چون ماتم است

بادا مبارک شیعیان ،مولود محمود (ص) آمده

سیمای او از نور احمد (ص)منجلی

صـــبر نیایی چون علی(ع)

بابا نوازی فاطمه(س)، جان ولی

حُسن کرامت از حسن(ع)

عشق ولایت از حسین(ع)

مشق عبادت از علی بن الحسین (ع)

علم از محــمد باقر (ع) است

احیاء دین از صادق(ع) است

حــــلم از امام کاظم(ع) است

رسم رضایت ازرضا(ع)ست

روح سخاوت از تقی (ع)ست

جان طـهارت از نقی(ع) ست

بو از گل نرگس (س) گرفت

فخر از گلستان زکی(ع) ست

طوبی که این دردانه از، احسان معبود آمده

تفسیر توحیدی است، او

عدل خداوندی است ،او

سیر نبوت هـــستِ ، او

خیر امامت ، دستِ  او

نیل معاد ، پیوستِ  او

روز قیامت گر نبود ، همواره مخلود آمده

ای شیعیان در انتظار روی او

رو به عبودیت کنید     (اللهم الرزقنا توفیق الطاعة)

دوری زمعصیت کنید   (و بعــــــــــــد المعصیــــة)

بر راستی نیـــت کنید   (وصــــــــــــدق النّیـــــــــة)

آگه به حرمتها ی ربّانی شوید (وعـرفان الحرمـــة )

ثابت به راه نیک یزدانی شوید(واکرمنا بالهدی والاستقامة)

ذاکر به حکمتهای ایمانی شوید(و سدد الستنا بالصواب والحکمة )

ظاهر به نعمتهای عرفانی شوید(واملاء قلوبنا بالعلم والامعرفة)

طاهر زحرمتهای شهوانی شوید(وطهر بطوننا من الحرام واشبهة)

جانا سپاه مهدوی ،اینگونه معدود آمده 

ای نور ما               

وای شور ما

ای پرتو چون هور ما         

 زیبا خصال،ای حورما

پایان آلام همه مستضعفین ، ای واژۀ مســــرور ما

دریاب جمع تشــــــــنگان ، ای صالح مشـــهور ما

 

 

  شعر از : نادر تحقیق دوست

 

 

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 21 مرداد 1392

   امام حسن مجتبی (ع)                                           

جمع مستان ملائک راسروری دیگرست        دل پرستان چکاوک را سرودی دیگرست

   طــــا ئران را شوق پرواز آمده است                  بلبــــلان را  ذوق  آواز آمـــــده است  

  آسمـــان را هیبتی زیبـــا گرفت                     اختــران را زیبـــــتی مهســـــا گرفت

    نکـــهت خوش عرش یزدانی گرفت            رحمت گستردۀ حق رابه مهمانی گرفت

  شیعیــــان را شـــادی افـــزون شــده               حـــــوریان را بادۀ مشحـــــــون شده

عطرگلهای محمد(ص) باردیگردرفضاست           مهردادارمحبت بار دیگر درقضاست   

عطــــر سوســـن در جهان پیچیـده شد              چــون قـــــدوم مجتبی (ع) بردیده شــــد

شمس تابان ولایت باحسن (ع) تابنده گشت         نسل پاکان هدایت با حسن(ع) پاینده گشت

                                                            شعر از :   نادر تحقیق دوستنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 21 مرداد 1392

رمضــــان

لب فرو بستــم  جهانی باز شد                   پرده ها افتــاده ازصـد راز شد

کام دل را بهره می باید زحـق                   جز زرحمان و رحیم آمد فلق؟

خلق اوئیم و زانعامش خوشیم                   سوی کفریم و به دنیا مدهوشیم

دیدگان را از تبــاهی تاختــــم                   دیده و جان را به یزدان باختـم

سوختم از شعلۀ مــا ه خـــــدا                   جان سراسر جلوه از نور هدی

دست را عادت به اطعـام فقـیر                 عرش یزدان لایق جسم حقیــــر

دست بالا رفته تا سوی جنـان                  میوۀ رضوان طلب، نی از جهان

تا بچیند میوه های بی شــما ر                  دست یازد ،دامـــــنِ پروردگـــا ر

ای خوشا آنی که دیدارش رود                 جان فانی ،لایــــقِ قربش شـــــود

در کنارِ جمله یــارانِ خـــــدا                  سفــرۀِ  بگشــوده  از، خـــوانِ ولا

رکعتی را با حضورِدل کُنــد                   روح قدسـی ، اندرونِ گِل کُنـــــــد

در خورِآدم شود ،حقِ سجـود                  بر ملک ، رجحانِ ما راهِ عبــــــود        

عشقبازی بادل و پا وسراست                 مرغ جان ، پرواز با بال و پر است

لب فروبند و سخن با یار کن                  ترک این دنــیا و این بازار کــــن

شعر از :  نادر تحقیق دوستُ

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

نور آمده، نور آمده

خنیاگران را زمزمه

رامشگران را ولوله

عرش ملائک همهمه

بر عرش یزدانی کنون ،شورآمده،شورآمده

در جای جای این جهان

در آشـــکار و یا   نهان

هر جا ملائک نغمه خوان

برفرش رضوانی کنون ،هور آمده،هور آمده

دادار خلقت آفرین

تبریک گفت وآفرین

میلاد مهر اندر زمین

از نقش ربانی کنون ،حور آمده،حور آمده

خالق خـــدا

زایشگه اش بیت خدا

مامای او مریم شده

برفاطمه بنت اسد

پیغام آمد ادخُلی

وارد شو ای ام ولی

درساحت نور جلی

کین جایگاهی را چنین نوزاد ،درخور آمده

عالی بر او خلعت گزید

بس جامه ای زیبا به تن

نام علی را برگزید

تا فخر انس و جان شود

در آسمانها یا زمین

ذکر ملائک آن شود

طوبی جمال حق در این نوزاد،محصور آمده

روشن شده چشم پدر

تاج شهنشاهی به سر

آمد کنون فخر البشر

تا جان احمد(ص) گرددی

نور دگر از ره رسید

حق رحمتی زیبنده تر

در عالم فانی دمید

هارون موسی باشدی

بو طالب از شوق ولا

ساجد به درگاه خدا

از بهر فـخرالانبیاء

همچون برادر آمدی

بر اعتلای دین حق ،دردانه مأمور آمده

صفدر بــــود

حیــدر بــــود

همچون گل احمر بود

تاجملۀ اعداء دین

از تیغ این شیر خدا

این حامی راه هُدی

واین نور چشم مصطفی(ص)

از بیخ و بن ابتر شود

واز قدرتش کفرزمان ،اینگونه مقهــور آمده 

یار آمده ، یارآمده

احسان دلدار آمده

وین بوتراب سرمدی

زینت صفات احمدی

مسکین نوازی خصلتش

در داشتن یا عسرتش

جمله یتیمان را پدر

پیران دین را چون پسر

ره ماندگان را بال و پر

بیچارگان را چاره بود

مرهـــــم،دلِ آواره بود

زیبا وشی چونان ملَک

نی آفریـــــد اندر فلَک

جمع خصایل بر چنین نوزاد، محشور آمده

حلمش سرآمد در زمین        علمش نمای عقل و دین

قدرت ز یزدان قدیر                رحمت زرحمان کبیر

جود از وجودش تافته         نقشی چنین خوش بافته

 

محب روسیاه امیرالمؤمنین : تحقیق دوست

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392

نور زهــــــراء

از نور یزدان جلوه ای هور منیر است

زیباتر از هر آنچه در اذن خبیـر است

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

در آسمانها ، پرتوی  بس  شهره  دارد

درشام ظلمت ،غبطه از او زهره دارد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

از نسل فخر انس و جان ،ختم نبی شد

جان رسول خاتم از ام ابــــــــــــی شد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بهر چنــین گوهــر بباید روزه بــودن

از خوان فردوس برین لب راگشودن

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

افطار را از مائده  رحمان نظر کرد

اسلام رابا فاطمه،یـزدان چه سرکرد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برحوض کوثرمسندی جز فاطمه نیست

بر مصطفی ا مّ ابی ،جز فاطمه کیست

تا چشم ناپاکان ز انفاسش درآید

صبح سپید حق زانوارش برآید

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نور امامت از وجودش جلوه گرشد

با فاطمه مصباح  حق تابنده تر شد

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

رسم  عبادت  فاطمه،  بر زینب  آموخت

خصم ولایت ازوجودش ،اینچنین سوخت

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سادات نسوان جهان و آخرت بــــود

او مادر گلهای باغ عاطفت  بــــــود

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

لطف حسن،شهد حسین ار کام بگرفت

در سیــنۀ زهــرا، چنــین آرام بگرفت

 

 

شعر از : نادر تحقیق دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 15 اسفند 1391

رسم شهیدان

رسم ما ،رسم شهیدان خـداست                           کیـــش ما آیین خوبان خداست

عاشقی را چون هزارآ موختیم                         بهر گل، نغمه زالحان ولاست

در مصاف عقل ما سوی دلیم                         زین سبب پیکر کنون،بی جان رواست

   طایران را کوچ ار سخت است، لیک                شوق جانان، هجرت مستان، نداست  

   بهر یزدان ترک جان بستوده است                   تیغ عدوان ، بر گلو این سان سزاست

   چون میسر نیست ذکر حق کنون                      بر سیوف ظلم صبری مبتلاست

 صابران وصل و دیدار دلیم                            بر صراط حق جز ایمان در خطاست

   مثلۀ جان را شتاب از عاشقی است                   بر تن عاشق سیوف کین جزاست

      از خودی بی خود شدن از واله گی است            بر دل صد چاک ما حب رضاست

    بر ضمیر دل ز غربت باک نیست                   گر کنار حق ، مصیبت کی عزاست

تقدیم به روح پر فتوح سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین ( ع )نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

فاطمه زهرا(س)

خانه احمد(ص) چه شوری آمده است                  بر در خانه که حوری آمده است

 آمــده تا اذن بـــردن ســرکــــــند                       روح احمد (ص)را به مینودرکند

فاطمه(س) آمد سراسیمه به بالین رسول (ص)        ای پدرجان می بـــری جان بتول

می شود بابا فدایت من شوم                            این سفررا من به جایت چون روم

گر سفر را آن مقدِّرچون نوشت                              صبر باید زاین چنینی سرنوشت

بی رخ بابا ،جهان بی نور وتار                       فاطمه(س) تنها شده ، بی شور و زار

این نباشد رسم تسلیت به زهرای بتول (س)               مــی زنــید سیــلی به طفــلان رســول (ص)

خاک غم بر تارک بیت النبی                              میــخ در ،بر سینۀ امّ ابـــــــــی

سینۀ بشکسته ام را کــم نبود                               چون کنید این دستهایم را کبود

ناجوانمردان بی دین ازچه رو                             می زنید برصورت حیدر خدو

فاطمه (س)ام ابیهای پـــــــدر                               بهـر یاری علی (ع)شد دربدر

با تن رنجـــور در شهر نبی                                می کــند آواز  از حقِّ علی(ع)

او زبان آن شه خانه نشـــین                              فاطمه (س)بود وامیرالمومنین(ع)

بضعه و جان نبی تنها شده                            بیــتِ  زهرا(س)  خانۀِ  غم ها شده

یک طرف حیدر (ع)غریبُ ، بی کس است              استخــوانی درگلو ، چشمی خَـــــــــــس است

لب فرو بسته لسان الحق ،علی (ع)                      فاطمه (س)   باید شود کام  ولی

 برسکوت و ظلمت شهر نبی(ص)                      فاطمه(س)  فریادِ خاموشِ علی(ع)

تا برای انقلابِ بوتراب صف شکن                      وز جـــفای مـــردم پیــمان شکن

ذاکر روز غدیر و حامیِ خط ولا                          بردل بشکسته اش حب رضا

 

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

 

منظومه ی کربلا

شعر از نادر تحقیق دوست

  

    وه چـــه روزی بــود روز کربلا       وه چــه ســوزی بود سوز کــربلا

 یـک طــرف صــوت چـکاچک        یــک طــرف بـانگ مــلائــــک

  یـک طــرف لبهــای تشـــــنه        یـــک طــــرف تن ها به دشــنه

 خیمـــه ها در آتـش و خــــون         کــــربلا یــک با غ گــلگـــــون

حبیب بن مظاهر (ع)

   درمیان عاشقان مویش سپید       قلب او همچون جوانی می تپید

  چون حبیب بن مظاهر می رسید        عمر اعداء هم به آخر می رسید

  آرزوی پیرحق صدبار مرد ن        لیکن از حب ولایت کام بــردن 

   تا دهد درس خوش دلدادگی        درس شیرین شهادت ، بندگی

 از بر شمع حسین(ع) پروانگی           انتهــــای بنــدگی، آزادگــی

تا بگویداز غریبی حسیــن (ع)           کربلا مینو، نه جای شور وشین

هرکه رادر سر بودعشق خدا             از حسین (ع) میباشدش نورهدی 

حضرت قاسم بن الحسن(ع)

قاسم ار در خون  خضاب است           شهد شیرین شهادت راخطاب است                            

بهـــر جانبازی مرا در دل امل         کشته بودن هم مرا اهـــــلا عســـل

 گر تن پاکش نبوده یک زره            می گشاید از عمو صدها گــــــــره

یادگا رمجتبی زیبا ترین نقش رضا             می دهد جان ،تا کـُـند رسم وفـــا

حضرت علی اصغر(ع)

    سر جدا از تیر خصم است           اصغرم ،ازکافران اینگونه رسم است

   در تلذّی کردنش آرام نیســـت            غیر تیر حرمله ، فرجام چیســت؟

    از شهِ ملک ولا شـــد پاسبان             خط سرخی از زمــین تا آسمان

    خون این باب حوائج در سماء           معـــنی پیغـــام شه  ، در ما وراء

    ای همه اهل  سماء  یاری  کنید           قطره آبی بدین دردانه مهمانی کنید

   خون اصغر (ع)پیک ظلم کربلاست         پاسداری  کوچک از  خط  ولاست

حضرت علی اکبر(ع)

 آن طرف زیباوشی اکبر   فتاده           لطف  حق راعاشقی با  جان  ستاده

 او که زیبایی چنان روی رسول(ص)         اول و آخر زطفلان خدا جوی بتول (س)

 شهسوار یکـه   تاز  کـــربلا                   غمــگسار باب  مظلوم  از  بلا 

چون سپر باشد علی اکبر کـنون             می سزد شهـزاده باشد غرق خون   

تا نبیــند او غریبـــــــــی پدر            صد هزاران تیغ و یک جان پسر   

عربآ عربآ می شود جــان پسر       بهر مولایش پدرباشــــــــــد سپـــر

 نوع مطلب :
برچسب ها : شعر در مورد امامان، امام، شعر، منظومه ی شعر،
لینک های مرتبط :
نظرات ()

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی